சேகரிப்பு: கிழங்குகள்

தாவரத்தின் எந்தப் பகுதி உண்ணப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து காய்கறிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு தாவரத்தின் வேரில் நிலத்தடியில் வளரும் காய்கறிகள். உதாரணம் பூமி ரத்தினம், யுகா ரூட், இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு, ஜெருசலேம் கூனைப்பூ, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் யாம்

8 products