சேகரிப்பு: மலர்கள் காய்கறிகள்

தாவரத்தின் எந்தப் பகுதி உண்ணப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து காய்கறிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. தாவரத்தின் பல்வேறு பாகங்கள் உண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் போது சில காய்கறிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகைகளில் பொருந்துகின்றன, எ.கா. கூனைப்பூ (குளோப்), ப்ரோக்கோஃப்ளவர், காலிஃபிளவர், ப்ரோக்கோலி, சோய் சம், கோவைக்காய் அல்லது பிற ஸ்குவாஷ் பூக்கள், கை லான் (சீன முளைக்கும் ப்ரோக்கோலி)

2 products