மதர்போர்டு வாங்கும் வழிகாட்டி

மதர்போர்டு

சிப்செட் சாக்கெட் செயலி உருவாக்கம் செயலி தொடர்கள் நினைவக வகை
இன்டெல் ஜி31/ஜி41 775 கோர் 2 இரட்டையர் E8400 DDR2/DDR3
இன்டெல் H55 1156 1 வது தலைமுறை 530/630 DDR3
இன்டெல் H61/H67 1155 2வது தலைமுறை C-2xxx+DC G2010 DDR3
இன்டெல் H61/H67 1155 3 வது தலைமுறை C-3xxx+DC G2010 DDR3
இன்டெல் H81/H85 1150 4 வது தலைமுறை C-4xxx+DC G3260 DDR3
இன்டெல் H110/B250 1151 6 வது தலைமுறை C-6xxx+DC G4400+DC4560 DDR4
இன்டெல் H110/B250 1151 7 வது தலைமுறை C-7xxx+ DC G4400+DC4560 DDR4
இன்டெல் H300 தொடர் 1151 8 வது தலைமுறை C-8xxx + DDR4

* DC ==== டூயல் கோர் செயலி.

* C-(n)===== கோர் i3,i5,i7 செயலி இந்தத் தொடருக்கு மேலே தொடங்கப்பட்டது..

Back to blog